Statut Bytomskiej Izby Przemysłowo - Handlowej

(tekst jednolity zgodny z Uchwałą nr 9 Walnego Zgromadzenia Członków Izby z dnia 14.06.2021r)

Statut Bytomskiej Izby Przemysłowo – Handlowej

STATUT

Bytomskiej Izby Przemysłowo – Handlowej 
w Bytomiu

 

DZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1

Bytomska Izba Przemysłowo – Handlowa w Bytomiu, zwana dalej „Izbą”, jest niezależną organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą na zasadzie dobrowolności podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą na obszarze działania Izby, działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 1989r. o izbach gospodarczych (Dz.U. Nr 35, poz. 195 z zmianami) i niniejszego Statutu.

 • 2

Izba posiada osobowość prawną.

 • 3

Siedzibą Izby jest miasto Bytom.

 • 4
 1. Obszarem działania Izby jest terytorium województwa śląskiego.
 2. Izba może na swoim obszarze działania tworzyć wyodrębnioną funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo strukturę terenową oraz branżową.
 • 5

Izba może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji 
i stowarzyszeń o podobnym profilu działania.

 • 5a
 1. Izba używa własnego logo w postaci znaku graficznego.
 2. Izba używa następujących pieczęci:

– pieczęć podłużną z logo Izby i napisem: Bytomska Izba Przemysłowo – Handlowa, z    adresem Izby

      – pieczęć podłużną napis: Bytomska Izba Przemysłowo – Handlowa, z adresem Izby.

DZIAŁ II

ZADANIA IZBY I SPOSÓB ICH REALIZACJI

 • 5b

Izba samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwała akty wewnętrzne dotyczące jej działania.

 • 6

Do celów Izby należy:

 1. Reprezentowanie i ochrona interesów członków Izby. 
  2. Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej. 
  3. Reprezentowanie członków wobec władz państwowych, organów administracji rządowej i samorządowej oraz wobec innych organizacji w kraju i za granicą. 
  4. Promocja i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w warunkach gospodarki rynkowej. 
  5. Wyrażanie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki, uczestnictwo w przygotowaniu aktów prawnych oraz ich funkcjonowania. 
  6. Organizowanie pomocy członkom Izby w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej. 
  7. Prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz członków oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami w kraju i za granicą. 
  8. Organizowanie kursów, konferencji, seminariów, szkoleń itp. oraz wymianę informacji, doświadczeń pomiędzy członkami Izby. 
  9. Nawiązywanie kontaktów i współpracy z innymi organizacjami o podobnych celach działania w kraju i za granicą. 
  10. Prowadzenie działalności oświatowej oraz edukacji ekonomicznej.

 

 • 7

Izba realizuje swoje cele przez: 
1. Współpracę z organami władzy i administracji państwowej oraz samorządu terytorialnego także organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, organizacjami samorządu zawodowego w celu współtworzenia warunków do prowadzenia działalności przez członków Izby. 
2. Organizowanie szkolenia i doradztwa prawnego, ekonomicznego zakresie organizacyjnego w zakresie związanym z działalnością gospodarczą członków Izby. 
3. Tworzenie warunków dla postępowania mediacyjnego i polubownego między członkami Izby a w szczególności powołanie stałego sądu arbitrażowego oraz uczestniczenie na odrębnie określonych zasadach w postępowaniu sądowym w związku z działalnością gospodarczą jej członków. 
4. Tworzenie fundacji, funduszy i stypendiów dla popierania inicjatyw gospodarczych. 
5. Współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi Izbami Gospodarczymi, a także innymi organizacjami zrzeszającymi podmioty gospodarcze. 
6. Prowadzenie działalności wydawniczej dla realizacji celów Izby. 
7. Prowadzenie działalności gospodarczej służącej realizacji celów Izby. 
8. Tworzenie terenowych oddziałów Izby oraz branżowych 
i środowiskowych klubów członkowskich. 
9. Wykonywanie zadań powierzonych Izbie odrębnymi przepisami.

 1. Organizowanie szkoleń z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów szkół średnich, studentów i młodzieży starszych klas szkoły podstawowej.

DZIAŁ III

CZŁONKOWIE IZBY ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 • 8

Członkiem Izby może być każdy podmiot gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą na obszarze działania Izby, który popiera cele Izby i jest gotów brać czynny udział w jej pracach.

 

 • 8a
 1. Członkowie Izby dzielą się na:
 • zwyczajnych,
 • wspierających,
 •  
 1. Członkiem zwyczajnym izby może być każdy podmiot gospodarczy, z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jako uboczne zajęcie zarobkowe.
 2. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna (krajowa lub zagraniczna) zainteresowana merytorycznie działalnością Izby, która zdeklaruje poparcie finansowe lub inne świadczenie na rzecz Izby.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która swoją działalnością wniosła szczególne zasługi dla realizacji celów statutowych Izby oraz jej rozwoju.
 4. Członkowie Izby nie będący osobami fizycznymi reprezentowani są przez swoich przedstawicieli.
 5. w pracach Izby mogą uczestniczyć organizacje stowarzyszone, które uznają statutowe cele Izby i pragną wspierać jej działania.
 • 9
 1. Przyjęcie na poczet członków Izby następuje na podstawie Uchwały Zarządu Izby, po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji oraz dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej.
 2. Członkowie założyciele stają się z mocy prawa członkami Izby.
  3.Zarząd nie może odmówić przyjęcia w poczet członków Izby podmiotu gospodarczego, który spełnia wymogi statutowe, chyba że uzna, iż podmiot ten nie daje rękojmi przestrzegania statutu Izby albo w swojej dotychczasowej działalności rażąco naruszył zasady etyki i normy rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym.
  3. W przypadku odmowy przyjęcia na poczet członków Izby, kandydat może odwołać się od decyzji Zarządu Izby w terminie 21 dni od dnia otrzymania decyzji, do Walnego Zgromadzenia Członków Izby. Decyzja Walnego Zgromadzenia Członków Izby jest ostateczna.
 • 10
 1. Członkowsko w Izbie ustaje w razie: 

1) dobrowolnej rezygnacji członka Izby złożonej na piśmie,
2) zaprzestania przez członka Izby działalności gospodarczej,

3) przeniesienia siedziby firmy poza obszar działania Izby,

4) podjęcia przez Walne Zgromadzenie Członków Izby, na wniosek Zarządu Izby lub Sądu Koleżeńskiego Izby, uchwały o wykluczeniu z członkostwa w Izbie.

 1. Pozbawienie członkostwa przez wykluczenie ze składu członków Izby następuje jeśli członek:
  1) prowadzi działalność sprzeczną z zasadami etyki,

2) zalega z opłacaniem składek członkowskich przez okres co najmniej 6 miesięcy.


 1. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Izby w sprawie wykluczenia członka ze składu Izby nie zwalnia go od uiszczenia zaległych składek za okres do dnia podjęcia uchwały i jego wykluczeniu.
 • 11

Członkom Iżby przysługują następujące prawa: 
1. czynne i bierne prawo wyborcze;

 1. korzystanie z pomocy i doświadczeń Izby, w tym również korzystanie z organizowanego przez Izbę doradztwa prawnego, ekonomicznego i organizacyjnego;. 
  3. zgłaszanie organom Izby wniosków i postulatów dotyczących jej działalności;
  4. uczestniczenie we wszystkich formach działalności Izby;
 2. udział w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu Członków Izby;
 3. eksponowanie faktu członkostwa w Izbie w korespondencji, dokumentach handlowych, na szyldach i tablicach informacyjnych, wizytówkach służbowych i w inny zwyczajowo przyjęty sposób.

 

 • 12

Członek Izby zobowiązany: 
1. przestrzegać postanowień Statutu, Regulaminów oraz uchwał organów Izby; 
2. przestrzegać zasad etyki zawodowej i dobrych obyczajów kupieckich; 
3. uczestniczyć w realizacji statutowych celów Izby; 
4. działaniem i postawą dbać o dobre imię Izby;
5. wnieść opłatę wpisową w terminie 14 dni od podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków Izby i regularnie opłacać składki członkowskie w terminie do 10 dnia każdego miesiąca rozpoczynającego kwartał, za ten kwartał; 
6. zawiadomić Izbę o każdej zmianie swego statutu prawnego, siedziby oraz uprawnionych do reprezentacji.

 • 13
 1. Członek Izby będący osobą fizyczną, wykonuje swoje prawa i obowiązki osobiście, bądź przez pełnomocnika. 
  2. Członka będącego osobą prawną reprezentuje w Izbie osoba fizyczna umocowana zgodnie z prawem do jej reprezentowania. Jeżeli zgodnie z prawem lub aktem założycielskim dla reprezentowania osoby prawnej konieczne jest współdziałanie co najmniej dwóch osób fizycznych, organ takiej osoby prawnej upoważnia pisemnie jedną z nich do reprezentowania w Izbie. 
  3. Jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej reprezentuje jeden ze wspólników (współwłaścicieli), upoważniony na piśmie przez pozostałych lub powołany w tym celu pełnomocnik. 
  4. Osoby wchodzące w skład organów osoby prawnej upoważnione do jej reprezentowania oraz upoważnieni do reprezentacji wspólnicy (współwłaściciele) podmiotów, o których mowa w ust. 3, zwani będą dalej „reprezentantami”. 
  5. Reprezentantem spółki może być także jej prokurent. 
  6. Członek Izby pełnomocnictwem zgodnym z przepisami prawa obowiązującego dla reprezentacji jego firmy może zmienić swojego przedstawiciela w Izbie.

DZIAŁ IV

ORGANY IZBY

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

 • 14
 1. Organami Izby są: 
  1) Walne Zgromadzenie; 
  2) Zarząd Izby;
  3) Komisja Rewizyjna;
  4) Sąd Koleżeński. 
  2. Kadencja organów Izby, z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia Członków Izby trwa cztery lata.
 2. Zasady i tryb wyborów organów Izby określa Regulamin wyborów uchwalany przez Walne Zgromadzenie Członków Izby.
 3. Wszystkie funkcje w organach Izby pełnione są społecznie.
 4. Członkostwo w organach Izby ustaje w razie:

1) śmierci członka,

2) rezygnacji z pełnionej funkcji,

3) wykluczenia uchwałą Zarządu Izby z powodu uchylania się od sprawowania powierzonej funkcji,

4) ustania członkostwa w Izbie firmy, której przedstawicielem jest członek organu.

 • 14a
 1. Zarząd Izby, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński mają prawo dokooptować do swojego składu nowych członków spośród członków Izby w przypadkach, o których mowa w §14 ust. 5.
 2. Liczba nowo powołanych członków organów wymienionych w ust. 1, nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

Rozdział 2. Walne Zgromadzenie Członków Izby

 • 15

Walne Zgromadzenie Członków Izby, zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem”, jest najwyższą władzą Izby.

 • 16

Walne Zgromadzenie tworzą członkowie Izby.

 • 17
  1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 
   1). uchwalenie i zmiana statutu Izby; 
   2) uchwalenie kierunków działania Izby na okres następnego Walnego Zgromadzenia oraz ocena ich realizacji; 
   3) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, 
   4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności pozostałych organów Izby; 
   5) udzielenie absolutorium Zarządowi Izby na wniosek Komisji Rewizyjnej;
   6) wybór, w głosowaniu tajnym, Prezesa Izby spośród członków Izby, a następnie wybór Zarządu Izby; 
   7) wybieranie pozostałych organów Izby; 
   8) ustalanie wysokości wpisowego oraz maksymalnej wysokości składek członkowskich; 
   9) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Izby oraz przeznaczenia jej majątku po likwidacji;
   10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
  2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 • 18
 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest co roku przez Zarząd Izby i powinno odbywać się w I półroczu. 
  2. Komisja Rewizyjna ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd Izby nie zwoła tegoż w terminie określonym w ust. 1. 
  3. O czasie, miejscu, porządku obrad Walnego Zebrania Członków Izby, Zarząd Izby powiadamia droga elektroniczną, tą drogą przesyła również wszelkie materiały związane z organizacją obrad, co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem. Członek może wyrazić wolę otrzymywania zawiadomienie w formie pisemnej, należy to zrobić na piśmie.
 • 19
 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest:

1) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Izby, nie później niż w ciągu l 1 miesiąca od daty złożenia wniosku. 

2) na mocy uchwały Zarządu Izby podjętej z ważnych względów.
2. Przedmiotem obrad nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być wyłącznie sprawy, dla których zostało ono zwołane.
3. Do trybu zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stosuje się odpowiednio postanowienia § 18 ust. 3.

 • 20
 1. Walne Zgromadzenie wybiera, w głosowaniu jawnym, Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza, Komisję Mandatową oraz inne komisje robocze. 
  2. Walne Zgromadzenie uchwala porządek obrad. 
  3. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę obecnych członków, pod warunkiem dopełnienia trybu jego zwołania. Ważność Walnego Zgromadzenia stwierdza ono uchwałą podjętą na wniosek Komisji mandatowej.
 • 21
 1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów. 
  2. Uchwały Walnego Zebrania w sprawie przyjęcia i zmian w Statucie, rozwiązania Izby a także połączenia z inna Izba zapadają przy obecności powyżej 50% członków – większością 2/3 głosów.
 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są w głosowaniu jawnym. Wybór członków organów Izby odbywa się w głosowaniu tajnym.
 • 21a

Na Walnym Zgromadzeniu każdy członek Izby dysponuje jednym głosem.

 

Rozdział 3. Zarząd Izby

 • 22
 1. Zarząd Izby, zwany dalej „Zarządem”, jest organem wykonawczym Walnego Zgromadzenia.
  2. Liczbę członków Zarządu na daną kadencję uchwala Walne Zgromadzenie w przedziale między 7 a 11 osób, w tym Prezes Izby.
 • 23
 1. Do kompetencji Zarządu Izby należą wszystkie sprawy, które zgodnie ze Statutem nie zostały zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia. 
  2. W szczególności do kompetencji Zarządu Izby należy: 
  1) uchwalanie programów działalności Izby, zgodnie z kierunkami określonymi przez Walne Zgromadzenie, 
  2) kierowanie działalnością Biura Izby, w tym wyrażenie zgody na zatrudnienie Dyrektora Biura Izby, jego Zastępców oraz Głównego Księgowego, 
  3) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia i wykluczenia członków Izby, 
  4) ustalanie zasad gospodarki finansowej Izby zgodnie z uchwalonym budżetem, 
  5) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia oddziałów i innych organizacji placówek Izby, 
  6) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia innych organizacji gospodarczych, 
  7) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia udziałów i akcji w spółkach, 
  8) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości, 
  9 podejmowanie uchwał co do kierunków podejmowanej działalności gospodarczej, 
  10) uchwalanie regulaminu organizacyjnego Biura Izby, 
  11) podejmowanie uchwał w sprawie ustalania wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg, zwolnień od tych składek lub świadczeń.
 2. W przypadku odejścia Prezesa Izby ze stanowiska w trakcie kadencji, Zarząd wybiera ze swego grona osobe do pełnienia obowiązków Prezesa Izby, na czas do najbliższego Walnego Zgromadzenia.
 • 24

Członkowie Zarządu wykonują swe prawa i obowiązki osobiście.

 • 25

Zarząd Izby odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

 • 26

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Izby lub zastępujący go I Wiceprezes: 
1. z własnej inicjatywy, 
2. na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
3. na wniosek ¼ członków Zarządu.

 • 27
 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje Prezesa lub zastępującego go I Wiceprezesa. 
  2. Uchwały Zarządu są ważne, jeżeli na posiedzenie Zarządu zaproszono wszystkich członków Zarządu, z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Zawiadomienie o terminie posiedzenia może być dokonane w każdej formie pozwalającej stwierdzić fakt zawiadomienia.
 • 28

Zarząd Izby kieruje bieżącą działalnością Izby.

 • 29
 1. Uprawnionym do dokonania w imieniu Izby czynności prawnych jest Prezes Izby lub I Wiceprezes działający wspólnie z jednym z pozostałych Wiceprezesów. 
  2. Inne osoby uprawnione są do składania w imieniu Izby oświadczeń woli jedynie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego im przez osoby uprawnione do reprezentacji Izby zgodnie z ust. 1.

Rozdział 4. Komisja Rewizyjna.

 • 30
 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Izby we wszystkich sferach jej statutowej działalności.
  2.Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób. 
  3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i jego zastępcę..
 • 31
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej wykonują swoje prawa i obowiązki w Komisji osobiście. 
  2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu i Sądu Koleżeńskiego oraz być pracownikami Biura Izby.
 • 32
 1. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku i są zwołane przez Przewodniczącego lub zastępującego go Wiceprzewodniczącego. 
  2. Szczegółowe zasady pracy Komisji Rewizyjnej określa uchwalony przez nią Regulamin.
 • 33
 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 
  1) kontrola przestrzegania przez Izbę prawa, postanowień Statutu i regulaminów wewnętrznych, 
  2) dokonywanie co najmniej raz w roku kontroli finansowej działalności Izby, 
  3) przedstawienie Zarządowi Izby i Dyrektorowi Biura Izby uwag i wniosków dotyczących działalności Izby, 
  4) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności i wyników kontroli oraz wniosków sprawie absolutorium dla Zarządu. 
  2. Komisja Rewizyjna może korzystać z opinii i doradztwa rzeczoznawców w sprawach wymagających specjalnych kwalifikacji.

Rozdział 5. Sąd Koleżeński.

 • 34
 1. Walne Zgromadzenie wybiera Sąd Koleżeński w składzie od 3 do 5 osób. 
  2. skreślony 
  3. skreślony.
 • 35

Członkowie Sądu Koleżeńskiego wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

 • 36

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy: 
1. rozpatrywanie zarzutów przeciwko członkom o naruszenie Statutu, 
2. przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o odwołanie członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,

 1. przedstawienie Zarządowi wniosków o odwołanie członka Izby z powodu rażącego naruszenia Statutu, 
  4. prowadzenie postępowania mediacyjnego na wniosek zainteresowanych osób.

 

 • 37

Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub członków Izby.

 

 • 38

Szczegółowe zasady pracy Sądu Koleżeńskiego określa uchwalony przezeń Regulamin.

DZIAŁ V

ADMINISTRACJA IZBY

 • 39
 1. Administracja Izby zapewnia organizacyjno – merytoryczną i techniczną – biurową obsługę statutowych organów Izby oraz realizuje inne zadania wyznaczone przez Zarząd Izby.
 2. Administrację stanowi Biuro Izby.
 • 40
 1. Na czele administracji Izby stoi Dyrektor Biura Izby powołany przez Zarząd Izby, który koordynuje prace wszystkich jednostek organizacyjnych Izby oraz wykonuje czynności pracodawczy dla zatrudnionych w Biurze Izby pracowników.
 2. W przypadku braku Dyrektora Biura Izby Zarząd może powierzyć pełnienie funkcji Dyrektora Biura Izby Prezesowi Izby, bądź Wiceprezesowi Izby.

DZIAŁ VI

MAJĄTEK IZBY

 • 41
 1. Majtek Izby powstaje: 
  1) ze składek członkowskich, 
  2) z darowizn, spadków i zapisów, 
  3) z dochodów z własnej działalności,
  4) z dochodów z własnego majątku. 
  Walne Zgromadzenie akceptuje również inne formy działalności gospodarczej Izby. 
  2. Środki finansowe uzyskiwane przez Izbę służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków Izby. 

 • 42

W ramach posiadanego majątku Izby może tworzyć fundusze celowe przeznaczone na realizację celów statutowych.

 • 42a
 1. Każdy członek Izby płaci wpisowe i roczną składkę członkowską ustaloną w proporcji do liczby osób zatrudnionych w danej firmie.
 2. Wpisowe płatne jest jednorazowo, przy wstąpieniu do Izby.
 3. Składka członkowska jest płatna w jednej lub najwyżej w dwóch ratach, w terminach ustalonych przez Zarząd Izby.

DZIAŁ VII

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE IZBY

 • 43

Walne Zgromadzenie w drodze uchwały podjętej w trybie określonym w § 21 ust. 2 może dokonać zmiany Statutu.

 • 44
 1. W trybie określonym w § 21 ust. 2 Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o rozwiązaniu Izby.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Izby Walne Zgromadzenie podejmuje jednocześnie uchwałę o przeznaczeniu jej majątku oraz dokonuje wyboru Komisji Likwidacyjnej.
 3. Na czele Komisji Likwidacyjnej stać będzie Likwidator wyznaczony przez Zarząd Izby.

Bytom, 14.06.2021r.

 

 

 

Kontakt:

41-902 Bytom, ul. Chrobrego 34/5a, tel. +48 32 281 59 58
Biuro czynne od poniedziałku lub piątku w godz. 09:00 – 15:00

Prezes BIPH Krzysztof Gajos, tel. 32 387 27 71

2018 BIPH Wszelkie prawa zastrzeżone Bytomska Izba Przemysłowo – Handlowa