Previous slide
Next slide

Walne Zgromadzenie Członków BIPH w dniu 29 maja 2012 godz. 17:00

Porządek Walnego Zgromadzenia Członków BIPH:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia

3. Stwierdzenie prawomocności obrad

4. Zatwierdzenie porządku obrad

5. Wybór Komisji Mandatowej

6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

7. Przedstawienie sprawozdania z działalności BIPH za rok 2011

8. Dyskusja

9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej

10 Dyskusja

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Izby

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu i rachunku zysków i strat za rok 2011

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Izby

15. Przedstawienie Programu działania BIPH na rok 2012

16. Dyskusja

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu działania na rok 2012

18. Wolne wnioski

19. Zakończenie

Kontakt:

41-902 Bytom, ul. Chrobrego 34/5a, tel. +48 32 281 59 58
Biuro czynne od poniedziałku lub piątku w godz. 09:00 – 15:00

Prezes BIPH Krzysztof Gajos, tel. 32 280 17 73

2013 BIPH Wszelkie prawa zastrzeżone Bytomska Izba Przemysłowo – Handlowa