Previous slide
Next slide

Sprawozdanie Zespołu ds. Finansowych BIPH z wypracowanego stanowiska związanego z regulowaniem przez członków składek, które są głównym źródłem przychodów „Izby”.

„Izba” za okres 10 m-cy br. ma na działalności stratę w kwocie około 2.700,00 zł. Główna  przyczyna to nie dokonywanie wpłat – składek członkowskich przez członków . Na podstawie przedstawionych danych wynika, że członkowie zalegają  „Izbie” – 7.760,00 w tym za 2008 r. 1.110,00 zł. i za 2009 r. 6.650,00 zł. Rozpatrzono również – wnioski członków w liczbie 5, którzy zwrócili się z prośbą o wykreślenie ich z listy członków. Zespół pozytywnie zaopiniował prośby – dwóch członków, którzy mieli uregulowane składki. Natomiast do trzech członków zdecydowano wysłać pisma informujące o potrzebie uregulowania zobowiązań z tyt. niezapłaconych składek. Celem poprawy finansów „Izby”, a tym samym poprawę windykacji składek podjęto następujące działania :

Przeprowadzić rozmowy z  7 członkami, którzy są czynnymi członkami „Izby” tj. są obecni na zebraniach i w uczestniczą w  organizowanych spotkaniach, a nie płacenie składek  wynikać może ze zwykłego zapomnienia.

Postanowiono, że każdy członek otrzyma nr. konta bankowego „Izby” celem umożliwienia  płacenia składek bezpośrednio na konto „Izby”.

Do  8  członków wysłane zostanie  „wezwanie do zapłaty” z  podaniem kwoty jaką jest winien i do kiedy  zobowiązanie należy  zapłacić.

Skierować do  Sądu  Koleżeńskiego wniosek o skreślenie z listy członków  14-tu członków, którzy zalegają z płatnościami składek od 2007 roku.

Przypomnieć członkom zapisy „Statutu Izby” , a  w szczególności:

paragraf  10, który mówi ” Członkostwo w  „Izbie ” ustaje: wskutek pisemnego wypowiedzenia przez członka z zachowaniem trzy miesięcznego wypowiedzenia”,

paragraf 12, mówi – „Członek Izby zobowiązany jest do:….regularnie opłacać składki w terminie do 10-go każdego miesiąca rozpoczynającego kwartału za ten kwartał”.

Uznano za konieczne poinformowanie członków o tym, że rezygnacja z członkostwa nie zwalnia członka z obowiązku uregulowania – zapłaty zaległych składek.

Członkowie Zespołu ds. Finansowych przedstawią szczegółowy materiał na posiedzeniu Zarządu Izby.

W pracach „zespołu” uczestniczyli: Barbara Kulikowska, Jacek Wieczorek, Zygmunt Wyłomański i Tadeusz Gapiński .

Kontakt:

41-902 Bytom, ul. Chrobrego 34/5a, tel. +48 32 281 59 58
Biuro czynne od poniedziałku lub piątku w godz. 09:00 – 15:00

Prezes BIPH Krzysztof Gajos, tel. 32 280 17 73
Sekretariat Henryka Balcerowska, tel. 696 824 147

2013 BIPH Wszelkie prawa zastrzeżone Bytomska Izba Przemysłowo – Handlowa