Previous slide
Next slide

Protokół z Walnego Zwyczajnego Zgromadzenia Członków BIPH.

P r o t o k ó ł z Walnego Zwyczajnego Zgromadzenia Członków Bytomskiej Izby Przemysłowo – Handlowej

Miejsce spotkania: Restauracja Myśliwska Bytom, Rynek 20

Obecnych członków wg listy obecności (w załączeniu): 20 osób

Nieobecnych członków wg listy obecności (w załączeniu): 24 osób

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

Zebranie otworzył Prezes Tadeusz Gapiński witając wszystkich zebranych.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

Porządek obrad przedstawiony przez Prezesa został jednogłośnie przyjęty przez wszystkich zgromadzonych członków.

3. Organizacja Walnego Zgromadzenia.

3.1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia – na wniosek Tadeusza Gapińskiego wybrano jednogłośnie Panią Barbarę Kulikowską, która wyraziła zgodę.

3.2. Wybór Komisji Mandatowej: na Przewodniczącego wybrano Pana Mirosława Niewiarę – członek Komisji Pan Ryszard Kopiec. 3.3. Wybór Sekretarza Zgromadzenia – wybrano Pana Władysława Kohuta, który wyraził zgodę.

3.4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków: Roman Badura, Józef Bocian – wyrazili zgodę.

3.5. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia.

Komisja Mandatowa przedstawiła protokół i stwierdzono ważność zgromadzenia – 20 osób – Uchwała Nr 1 (w załączeniu) została przyjęta przez zgromadzonych.

4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Izby za rok 2007.

Sprawozdanie przedstawił Prezes Izby Pan Tadeusz Gapiński (sprawozdanie w załączeniu). W wyniku głosowania sprawozdanie przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr 2 (w załączeniu).

5. Przedstawienie sprawozdanie finansowego.

Sprawozdanie finansowe za rok 2007 zostało przyjęte jednogłośnie. Stwierdza się zmniejszenie zysku w stosunku do roku 2006, na skutek wzrostu kosztów – sprawozdanie w załączeniu.

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Sprawozdanie przedstawił przewodniczący Pan Maciej Deptuch (sprawozdanie w załączeniu) – Uchwała Nr 5 przyjęta jednogłośnie (w załączeniu).

7. Przedstawiono bilans oraz rachunek zysków i strat za rok 2007 – zebrani przyjęli bez zastrzeżeń.

8. Przedstawiono podział zysku za rok 2007.

Zysk wynosi 1 080,86 zł, który przeznaczono na fundusz własny Izby – Uchwała Nr 3 i 4 (w załączeniu).

9. Przedstawienie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi BIPH za rok 2007.

Wniosek przyjęto następującą ilością głosów: – Uchwała Nr 6 (w załączeniu).

za – 16 osób;

wstrzymujących się: 4 osoby (zarząd)

10. Przedstawienie programu działania BIPH na II półrocze 2008r.

Prezes Zarządu Pan Tadeusz Gapiński przedstawił plan pracy na II półrocze 2008 roku, w którym omówił tematykę spotkań i kierunki działania Izby.

Zarząd będzie proponował cykliczne spotkania programowe z członkami Izby. W miesiącach lipcu i sierpniu będzie przerwa wakacyjna, a spotkanie po wakacjach 2.09.2008r.

Zarząd będzie informował członków o spotkaniach z Radą Gospodarczą przy Prezydencie Miasta Bytomia.

Proponuje się spotkania: z Bytomskim Parkiem Przemysłowym, z firmą „Euro – Quorum”, firmą „Interprogress”, z Państwową Inspekcją Pracy, Rejonową Izbą Gospodarczą w Katowicach.

W miesiącu listopadzie planowane jest IV Forum Gospodarcze pod patronatem Prezydenta Miasta Bytomia.

Członkowie Izby prowadzący swoje firmy winni zaprezentować się na stronie internetowej Izby poprzez wprowadzenie szerokiej informacji dotyczącej działalności.

11. Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem programu działania.

Program został przyjęty jednogłośnie – Uchwała Nr 7 (program w załączeniu)

12. Wolne wnioski

• Zacieśnienie współpracy z „Życiem Bytomskim”

• Prezes Gapiński prosił o częste zaglądanie na stronę Internetową Izby, gdzie są podawane bieżące informacje

• Utworzyć Strefę Aktywności gospodarczej – Pan Ryszard Kopiec

• Pani Kulikowska poinformowała, że zastało utworzone Biuro Rozwoju Bytomia – Prezes p. Kogut – jest możliwość uzyskania terenów pod dzierżawę w dostępnych cenach.

• Pan Gapiński – przedstawił ulgi dla przedsiębiorców. W Chorzowie ma powstać filia Urzędu ds. środków unijnych.

• Prezes zwrócił się również z apelem, aby członkowie liczniej uczestniczyli w spotkaniach z ciekawymi wykładowcami.

• Zwrócono się do członków Izby o regularne wpłacanie składek członkowskich.

13. Zakończenie. Pan Prezes Gapiński złożył podziękowania członkom Izby za poświęcony czas na rzecz BIPH.

Zakończenie obrad ogłosiła prowadząca Pani Barbara Kulikowska, wyrażając podziękowanie za czynny udział w obradach Walnego Zwyczajnego Zgromadzenia Członków Bytomskiej Izby Przemysłowo – Handlowej.

Sekretarz Zgromadzenia Przewodniczący Zgromadzenia

Władysław Kohut Barbara Kulikowska

 

Kontakt:

41-902 Bytom, ul. Chrobrego 34/5a, tel. +48 32 281 59 58
Biuro czynne od poniedziałku lub piątku w godz. 09:00 – 15:00

Prezes BIPH Krzysztof Gajos, tel. 32 280 17 73
Sekretariat Henryka Balcerowska, tel. 696 824 147

2013 BIPH Wszelkie prawa zastrzeżone Bytomska Izba Przemysłowo – Handlowa