Previous slide
Next slide

Obrady BIPH

W dniu 15.02.2007 r. o godzinie 16:00 odbyło się zebranie Bytomskiej Izby Przemysłowo – Handlowej.Szczegółowe informacje na tematy omówione przez przedstawicieli PUP znajdziecie Państwo klikając na poniższy link.PREZENTACJA lub na stronie www.pupbytom.com.pl

Poczatek obrad:

W dniu dzisiejszym członkowie BIPH zostali poinformowani o spotkaniu się Izby z władzami miasta Bytom. Zarząd Izby po wizycie u Pana Prezydenta Koja w dn. 01.02.2007 r. ustalił, że władze miasta spotkają się z członkami BIPH w pierwszym lub drugim tygodniu miesiąca marca. Termin i miejsce spotkania po ustaleniu Zarządu z Prezydentem, zostanie ogłoszony na stronie internetowej Izby.
W miesiącu listopadzie bieżącego roku podczas III Forum Gospodarczego zostaną wręczone statuetki „Przyjazny Przedsiębiorcy”.
I. Zebraniu przewodniczył Pan Prezes Tadeusz Gapiński, który omówił następujące tematy:

Spotkanie Zarządu Izby z Prezydentem miasta Piotrem Kojem, jakie odbyło się w dniu 01.02.2007 r. Praca zespołu nad regulaminem przyznania statuetki „Przyjazny Przedsiębiorcy”

3. Strona internetowa Izby
4. Biuletyn informacyjny Izby
5. Plan pracy na pierwsze półrocze 2007 r
6. Plan dzisiejszego spotkania.

II. Na spotkaniu Bytomskiej Izby Przemysłowo – Handlowej gościli nas przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu w składzie

1. Mirosław Krawiec p. 37 pośrednictwo pracy, dobór kandydatów
2. Beata Byczek p. 39 staże i przygotowanie zawodowe
3. Monika Jendrysczyk p. 38 prace interwencyjne
4. Joanna Winckler p. 32 szkolenia.

Zostały omówione następujące tematy:
I. Pośrednictwo pracy, dobór kandydatów.

Podstawową funkcją urzędów pracy jako instytucji powołanych do obsługi rynku pracy jest pośrednictwo pracy, rozumiane jako rozpoznawanie istniejących i potencjalnych potrzeb oraz oczekiwań klientów.

Pracodawca może sam złożyć do PUP ofertę na zapotrzebowanie pracownika. Może być to oferta otwarta lub zamknięta. Pośrednictwo pracy otwarte:

Polega na podaniu do publicznej wiadomości (bezrobotnych, poszukujących pracy) wszystkich informacji dotyczących oferty pracy włącznie z adresem pracodawcy i sposobem kontaktu. Oferty takie realizowane są często bez udziału pośrednika.

Pośrednictwo pracy zamknięte:

Bezrobotnym i poszukującym pracy podaje się tylko część informacji dotyczących oferty pracy, bez informacji, które pozwolą zidentyfikować pracodawcę. Zadaniem pośrednika jest dokonanie selekcji kandydatów na stanowisko pracy. Do pracy kierowane są osoby, które przeszły pozytywnie weryfikację, wydając kandydatom kartę referencyjną.
Istnieje również możliwość pozyskania kandydata z miast sąsiadujących poprzez publikacje swojej oferty pracy.

Zgłaszanie ofert pracy:osobiście, wizyta Pracodawcy w urzędzie, wizyta Pośrednika Pracy
w zakładzie, telefonicznie, faxem, e-mailem, listem.Informacja
Każdorazowe zatrudnienie osoby bezrobotnej zarejestrowanej
w Powiatowym Urzędzie Pracy nakłada obowiązek pisemnego poinformowania przez:
Pracodawcę – o zatrudnieniu bezrobotnego w terminie 5 dni od chwili przyjęcia do pracy
Bezrobotnego – o podjęciu pracy w terminie 7 dni od chwili jej rozpoczęcia.

II. Staże i przygotowania zawodowe.

Staż / Przygotowanie zawodowe
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 185 poz. 1912 z późn. zm.)

Staż

Staż jest formą aktywizacji bezrobotnej młodzieży, skierowaną dla osób do 25 roku życia lub absolwentów szkół wyższych do 27 roku życia. Na staż można kierować bezrobotnych na okres od 3 miesięcy do 12 miesięcy Staż polega na nabyciu praktycznych umiejętności, wykonywania danego zawodu bez nawiązania stosunku pracy pod nadzorem opiekuna.

Przygotowanie zawodowe
Przygotowanie zawodowe jest skierowane dla osób znajdujących się
w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

O bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych,

O bezrobotnych długotrwale,

O bezrobotnych powyżej 50 roku życia,

O bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia,

O bezrobotnych niepełnosprawnych.

Urząd może skierować w/w grupę osób do odbywania przygotowania zawodowego na okres od 3 do 6 miesięcy bez nawiązania stosunku pracy, w celu odnalezienia się na rynku pracy, zdobycia nowych kwalifikacji lub poszerzenia już posiadanych. Pracodawca zainteresowany zorganizowaniem stażu lub przygotowania zawodowego powinien złożyć wniosek. Wnioski są dostępne na terenie Powiatowego Urzędu Pracy pok. 39 lub na stronie internetowej www.pupbytom.com.pl

Staż / Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy odbywają się na podstawie umowy cywilno – prawnej zawartej pomiędzy urzędem a pracodawcą. Urząd Pracy sprawuje nadzór nad odbywaniem stażu i przygotowania zawodowego w miejscu pracy przez przeprowadzanie kontroli u pracodawcy. Po zakończeniu stażu / przygotowania zawodowego Urząd wydaje zaświadczenie o odbywaniu stażu / przygotowania zawodowego. Pracodawca zobowiązany jest do przeszkolenia osóbw zakresie BHP i P POŻ oraz skierowania na badania lekarskie „nowo wstępującego do pracy” Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu / przygotowania zawodowego w miejscu pracy przysługuje stypendium w wysokości 100 % zasiłku.

III. Prace interwencyjne.

Urząd może kierować do prac interwencyjnych osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.:

bezrobotnych do 25 roku życia,·
:bezrobotnych długotrwale,· bezrobotnych powyżej 50 roku życia,· bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych,

· bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia,
· bezrobotnych niepełnosprawnych. Prace interwencyjne nie mogą być organizowane u pracodawcy, który: w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku zmniejszył stan zatrudnienia w zakładzie z przyczyn ekonomicznych, znajduje się w stanie upadłości lub likwidacji.Prace interwencyjne nie mogą być organizowane u pracodawców będących: partiami lub organizacjami politycznymi, posłami lub senatorami na potrzeby biur poselsko-senatorskich, organizacjami związków zawodowych, z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy związkowych biur pracy oraz klubów pracy, organizacjami pracodawców z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy biur oraz klubów pracy, urzędami naczelnych i centralnych organów administracji państwowej, kościołami lub związkami zawodowymi, przedstawicielstwami obcych państw. nRefundacja udzielana w ramach prac interwencyjnych jest pomocą publiczną przeznaczoną na: tworzenie nowych miejsc pracy, rekrutację pracowników. Pomoc na rekrutację pracownika może zostać udzielana pod następującymi warunkami: gdy rekrutacja nie stanowi wzrostu netto liczby pracowników w danym zakładzie, stanowisko musiało zostać zwolnione w następstwie:- dobrowolnego odejścia,<br>- przejścia na emeryturę z powodu wieku,<br>- dobrowolnej redukcji czasu pracy,- zgodnego z prawem zwolnienia za naruszenie obowiązków służbowych,- nie w wyniku redukcji etatów.
<p>Pracownik musi być uprawniony do nieprzerwanego zatrudnienia przez minimum 12 miesięcy, a Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków służbowych. Podmiot zamierzający wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego może złożyć wniosek do PUP właściwego ze względu na miejsce tworzenia tego stanowiska pracy.<br>Uzyskanie refundacji wymaga zabezpieczenia. Formami zabezpieczenia zwrotu refundacji są:- Blokada rachunku bankowego Gwarancja bankowa,- Akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika, Weksel in blanco z poręczeniem wekslowym.

Podmiot zobowiązany jest utrzymać przeciętny poziom zatrudnienia na dzień złożenia wniosku powiększony o liczbę zatrudnionych osób skierowanych na stanowiska pracy utworzone w wyniku uzyskanej refundacji na ich wyposażenie lub doposażenie, przez okres minimum&nbsp;<br>2 lat w przypadku małych i średnich przedsiębiorców, 3 lat w przypadku dużych przedsiębiorców. Refundacja jest dokonywana na podstawie umowy zawartej pomiędzy PUP a podmiotem gospodarczym, Pracodawca zakupuje z własnych środków doposażenie stanowiska pracy (zgodnie z umową), PUP dokonuje kontroli zakupów przed przyznaniem refundacji kosztów, jak również kontroluje realizację zobowiązań wynikających z umowy w okresie do 24 lub 36 m-cy od utworzenia stanowiska pracy zawartej.
IV. Szkolenia.
Szkolenia mogą być indywidualne skierowane na daną branżę. Należy złożyć wniosek w PUP z informacją, że pracodawca zatrudni daną osobę pod warunkiem przeszkolenia jej przez Powiatowy Urząd Pracy w danym kierunku. Czas zatrudnienia przez pracodawcę bezrobotnego wynosi min. 6 miesięcy. Pracodawcy, w ramach posiadanych środków mogą tworzyć zakładowy „fundusz szkoleniowy”. Jest on przeznaczony na finansowanie lub współfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.
III. Zaproszony gość zastępca dyrektora Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach Pan inż. Henryk Kałuża, który omówił następujące tematy:
Podstawowe obowiązki pracodawcy wobec pracownika:

a) Odpowiedzialność pracodawcy za pracownika w trakcie stosunku pracy,

b) Nie wolno dopuścić pracownika do pracy bez badań lekarskich, szkolenia ogólnego i stanowiskowego oraz ubrania roboczego (ubranie robocze można wpisywać w koszty pod warunkiem, że jest to wpisane w ogólne zasady pracy)

c) Umowę ustną potwierdzić pisemną.<br>Pracodawca musi posiadać kwalifikacje, aby mógł przeszkolić swoich pracowników w szkoleniu ogólnym i stanowiskowym.

Przy sporządzaniu umowy z pracownikiem należy pamiętać o podstawowych danych, jakie powinny być zamieszczone w umowie o pracę. Są to następujące pozycje: jaka to jest umowa (na czas próbny, określony, nieokreślony), na jaki okres, wynagrodzenie (wpisać brutto lub netto), jaki wymiar pracy, okres rozliczeniowy, okres wypowiedzenia.Pozycję inne warunki pracy nie zostawiać jako puste pole!W aktach osobowych pracownika powinien znajdować się dokument stwierdzający fakt poinformowania pracownika o równym traktowaniu pracowników. W sprawie doradztwa można kierować się do inspektora w Państwowej Inspekcji Pracy.
IV. Zebraniu towarzyszyła bardzo ożywiona dyskusja pomiędzy członkami Izby, Powiatowym Urzędem Pracy oraz Państwową Inspekcją Pracy.

Kontakt:

41-902 Bytom, ul. Chrobrego 34/5a, tel. +48 32 281 59 58
Biuro czynne od poniedziałku lub piątku w godz. 09:00 – 15:00

Prezes BIPH Krzysztof Gajos, tel. 32 280 17 73
Sekretariat Henryka Balcerowska, tel. 696 824 147

2013 BIPH Wszelkie prawa zastrzeżone Bytomska Izba Przemysłowo – Handlowa